tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wybory samorządowe 2018

  • 8 października 2018

Ostatni dzwonek, by zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego

Za nami:

Do 8 października niepełnosprawni, którzy chcą głosować korespondencyjnie w nadchodzących wyborach samorządowych, mają czas, żeby to zgłosić.

Głosować korespondencyjnie ma prawo wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do 8 października. Zgłoszenie należy przekazać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, tel. (32) 255-58-56 lub (32) 256-16-02.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyłączone jest w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej) oraz w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy zgłosić najpóźniej do 12 października. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwisko i imię osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.


Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, lub od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz osoby kandydujące w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, może być sporządzony w innym miejscu, jeśli wyborca zwróci się o to. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez złożenie najpóźniej do 19 października takiego oświadczenia w Urzędzie Miasta lub doręczenie takiego oświadczenia w dniu wyborów bezpośrednio do komisji wyborczej.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach opieki społecznej.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA